Doelstellingen

 • Het streven naar een opvoeding om als goede burger in deze maatschappij te functioneren.
 • Het gezin te informeren en extra aandacht te besteden aan de relaties tussen jongeren en ouders.
 • Activiteiten organiseren die de positie van de Marokkaanse vrouw verbeteren.
 • Activiteiten rond zinvolle  vrijetijdsbesteding naar alle gezinsleden.
 • Kennis te maken met verschillende lokale autochtone en allochtone organisaties en het streven naar samenwerking
 • Activiteiten en projecten organiseren om mensen in armoede samen te brengen en op een respect volle manier hun situatie te verbeteren.
 • Workshop en infosessie organiseren om mensen aan te moedigen om ecologisch te tuinieren en de natuur te beschermen
 • Kinderen en jongeren toe leiden naar maatschappijkritische jongeren opdat zij hun plaats en verantwoordelijkheid in deze samenleven kunnen nemen;
 • Het aanbieden vanzinvolle, educatieve en recreatieve vormingen (sessies) teneinde om aan zinvolle vrijetijdsbesteding te doen;
 • Kinderen en jongeren bewust maken van de culturele en sociale diversiteit en het begrip bijbrengen ten aanzien van andere culturele gemeenschappen of filosofische overtuigingen;
 • Samenwerkingsverbanden op touw zetten met andere lokale autochtone en allochtone jeugdorganisaties;
 • Kinderen en jongeren bewust maken van groepsdynamiek, en werk en verzelfstandiging;
 • Aan de hand van allerlei methodieken bijdragen tot maatschappelijke integratie, wederzijds begrip, respect en tolerantie;
 • Bijbrengen van het belang van lichamelijke opvoeding op een dergelijk manier dat kinderen en jongeren autonoom en spontaan sportinitiatieven zullen ondernemen;
 • Het inrichten van bijlessen na de school; jongeren en kinderen ondersteunen in hun schoolloopbaan;
 • Het aanbieden van vormings(pakketten) en begeleiding